Home > Teknologi Bahan Furnitur > Pemeriksaan Bahan Kayu > Syarat Mutu Kayu Sebagai Bahan Bangunan

Syarat Mutu Kayu Sebagai Bahan Bangunan

Kayu yang dimaksud disini adalah kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu yang digunakan sebagai bahan Bangunan adalah kayu olahan yang diperoleh dengan jalan mengkonsversikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan ataupun bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kayu sebagai bahan bangunan dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan pemakaian yakni :
 Kayu Bangunan Struktural
Ialah kayu bangunan untuk digunakan dalam struktur Bangunan
 Kayu Bangunan Non Struktural
Ialah Kayu Bangunan untuk digunakan dalam bagian bangunan yang tidak berfungsi sebagai struktur Bangunan
 Kayu Bangunan untuk keperluan lain
ialah Kayu Bangunan yang tidak termasuk kedua golongan tersebut diatas, tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan penolong ataupun bangunan sementara.

Jenis pembagian golongan pemakaian kayu
a) Kayu Bangunan Struktur

Mutu kayu bangunan struktur berdasarkan cacat-cacat ada dibedakan 2 (dua) macam mutu yaitu A dan B dengan persyaratan pada tabel 1.
image

image

b) Kayu Bangunan Non Struktur
Mutu kayu bangunan non struktur ditentukan atas dasar cacat-cacat yang ada dengan dengan batas-batas cacat maksimum sebagai berikut pada tabel 2.

c) Kayu Bangunan untuk keperluan lain
Mutu kayu untuk keperluan lain ditentukan atas dasar cacat-cacat yang ada pada kayu tersebut. Kayu bangunan yang mempunyai cacat yang melebihi dari persyaratan untuk mutu kayu bangunan struktur dan non struktur dimasukan sebagai kayu bangunan untuk keperluan lain

TN

"Tasikmalaya, Indonesia"


"My Facebook"


"My Instagram"


"My Twitter"